logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

Finskan måste bli landets enda officiella språk

Vasabladet 10.11.2020

Hej Fredrik,

Svenska dagen till ära vill jag hälsa dig idag - några dagar efteråt! Jag tackar dig för dina kommentarer i Hufvudstadsbladet och Vasabladet beträffande föreningens Yksinkielisen Suomen Puolesta ställningstaganden till språk- och skolpolitik i vårt land. Förra år blev jag ihjältigen från partiets håll, fick dock 286 attacker till min person av HBL-läsare när jag uppmanade SFP att avskaffa obligatorisk skolsvenska..

Såsom jag förstod hade du inte läst insändaren i HBL eller min intervju i Vasabladet förut och bara svarade frågor man ställde dig. Därför är det förståeligt att du berörde inte några språk- eller skolpolitiska frågor i intervjun. För att kunna fortsätta diskussionen på en saklig nivå försöker jag förklara några elementära saker till dig. Först föreningens namn. Yksikielisen Suomen Puolesta är en spegelbild av namnet (Stiftelsen) för det tvåspråkiga Finland. Naturligtvis har föreningen namnet bara på finska.

Att föreningen syftar till att revidera grundlagens 17 § och ha finskan som landets enda officiella språk blir klart för dig när du betraktar situationen i de andra nordiska länderna och i nationerna som blev självständiga efter att Sovjetunionen kraschade, tex Estland och Slovenien. Alla har bara ett dvs. majoritetens språk som officiellt språk.

Det finns olika stater med två eller flere officiella språk: Kanada, Belgien och Schweiz. Men kan du nämna ett enda land utom Finland där minoritetens språk är obligatorisk för majoriteten? Jo, tidigare var det fallet i Republiken Sydafrika under apartheid. Men nuförtiden är det dock annorlunda där! Vad språklagstiftning beträffar kunde Finland ta Sverige som exempel. Så är det möjligt att nå en vettig kompromiss mellan språkgrupperna. Finska som vårt lands majoritetsspråk skulle bli det officiella språket för alla och svenskan skulle få en trygg ställning som ett officiellt minoritetspråk. Tycker du att det inte är fair? Om du tänker så var god och begrunda din åsikt.

Om man betraktar skolpolitik från språkpolitisk synvinkel så måste vi komma ihåg att det är viktigt för Finland att vår språkkapital är så stor som möjligt. Men hurdan är situationen nuförtiden. Majoriteten av de svenskspråkiga är praktiskt taget tvåspråkiga och behärskar dessutom också engelska. Detta är möjligt därför att svenskspråkiga har alldaglig möjlighet att lära praktisk finska (1,7 miljoner finskspråkiga bor i samma områden med sina svenskspråkiga grannar). Majoriteten av de finskspråkiga talar inte praktisk svenska även att de har haft svenska som obligatorisk ämne i skolan. Deras situation är att det inte finns några möjligheter att regelbundet kommunicera med svenskatalande. Obligatorisk svenska är alltså en mycket dyr felsatsning både i ekonomiskt och mänskligt hänseende. Tänk på energi- och tidsförlust för studerande och lärarna. Om 10 procent av de finskspråkiga som bor där var också svenskspråkiga bor blir flytande i svenska också det borde räcka till att garantera service på svenska åt alla svenskspråkiga finländare. Naturligtvis har de svenskspråkiga själv också ansvar att bjuda svenskspråkig service där det behövs. Betraktar man utrikeshandelns språkbehov så borde dom flesta lära sig något annat språk än obligatorisk svenska för att Finlands konkurrenskraft kunde garanteras också språkligt.

I Vasabladets intervju "tror du inte att föreningen är ute efter att förbättra språkkunskaperna i Finland". Om du med tanke läser vår ställningstagande i insändaren kan du märka att vi betonar behov att ändra lagstiftningen på så sätt att den ger var och en möjlighet att fritt välja tex de språk hän vill lära sig från lågstadiet ända till slutexamen. Därför är det viktigt att avskaffa obligatorisk svenska/finska. Och varför det? Just därför att detta är rätt väg att öka vårt språkkapital. Valfrihet är i alla fall mera motiverande än tvång i skolan liksom i arbetslivet.

Du kunde också märka att föreningen inte kritiserar SFP utan statsmakten och dess beslut som alla partier är ansvariga för. Det är en historisk fakta att SFP initierat den lagstiftning som har lett till landets snedvridna språk- och skolpolitik. Med vilka medel SFP lyckats i detta vill jag inte spekulera här. Då du säger att "enspråkigt Finland är inte vår ideologi" ber jag dig att förklara mig vad egentligen är SFPs ideologi först och främst i språk- och skolpolitik. Hela samhällets bästa eller något annat) Som partimedlem har jag rätt att få veta detta och som partisekreterare är du rätt person att informera mig. Du kan göra det internt mellan oss två men gärna också offentligt inom medierna.

I insändaren har vi alltså utmanat hela regeringen och riksdagen men inte direkt SFP. Hur beslutsfattarna och allmänheten kommer att reagera till våra förslag ser vi med intresse emot. Att vår förening i HBL och Vasabladet fått bra respons genom SFP partisekreteraren uppskattar vi högt. Att SFPs ledning inte är förtjust med att få veta våra mål kunde vi vänta. Men om partiet påstår sig vara liberalt måste kritik och ifrågasättande tålas och partiledningen måste också vara beredd att diskutera möjliga problem och också ändra kurs om man har gått fel. För att få ändringar till stånd i landets språk- och skolpolitik måste föreningen sträva efter så stor uppmärksamhet som möjligt, Annars blir alla initiativ ignorerade. Om jag tolkar dig rätt riskerar jag som ordförande därmed att bli uteslutet från partiet. Men att ställa krav liksom att avskaffa tvångssvenskan har inget att göra med att försöka underminera svenskans ställning eller skada partiet på något sätt. Egentligen det är varje medborgares och partimedlems plikt att hänvisa till missförstånd om man märker sådana. Som sagt vi vill som förening väcka allmän uppmärksamhet för att få ändringar i lagstiftningen.

Detta gör vi i vårt lands, hela samhällets och varje enskilda individens intresse.

Med vänlig hälsning
Paul Betcke
Din partibror

Tyhjennä