Kielipolitiikka.net

Tervetuloa tekemään kanssamme
uutta kielipolitiikkaa ja
luomaan keskustelua!

web-sivutLukion suorittaneiden näkemykset jatkokoulutusvalmiuksistaan korkeakouluissa


Koulutuksen arviointineuvosto

Jarkko Hautamäki

Teppo Säkkinen

Marja-Liisa Tenhunen

Jani Ursin

Jukka Vuorinen

Päivi Kamppi

Gunnel Knubb-Manninen


3.4.1 Eri oppiaineiden hyödyllisyys ja riittävyys (sivu 51)

Taulukko 8. Korkeakoulupaikan saaneiden käsitys hyödyllisimmästä lukion oppiaineesta sekä eniten parantamista edellyttäneestä lukion oppiaineesta omien korkeakouluopintojen näkökulmasta, kun vastaajilla oli mahdollisuus ilmoittaa vain yksi hyödyllinen ja yksi parannettava oppiaine (%:a vastanneista, n = 8 539; kysymykset C5, C6)
3.4.2 Oppiainekohtaiset muutostarpeet (sivu 59)

Taulukosta 10 ilmenee, että vastaajat pitävät englannin tai muun vieraan kielen osaamistaan parempana kuin toisen kotimaisen kielen osaamista. Ruotsinkielen taitojaan opiskelijat pitävät heikompina, eikä tätä korkeakouluissa tarpeellista kielitaitoa näytetä opiskeltavan tai saatavan muuallakaan.
Taulukko 10. "Ota kantaa väittämiin." Arvio lukiosta saadun kielitaidon riittävyydestä korkeakoulussa opiskeluun (vastaajina korkeakoulupaikan saaneet opetuskielen mukaan; 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä kysymys C1)

Ruotsin kielen osaaminen: Ruotsin kielen vapaavalintaisuus ylioppilastutkinnossa näkyy haastateltavien mukaan heikentyneenä ruotsin kielen taitona. Ruotsin kielen heikot pohjatiedot heijastuvat opiskelijoiden mahdollisuuksiin suorittaa korkeakouluopintoihin pakollisena kuuluva niin sanottu virkamiesruotsin kurssi. Puutteellinen ruotsin kielen taito voi hidastaa korkeakoulututkinnon suorittamista. Eräässä ammattikorkeakoulussa on jopa pohdittu mahdollisuutta vapauttaa opiskelijoita ruotsin kurssista, jotta ruotsi ei olisi este valmistumiselle. Ruotsin kielen rapautuminen vaikuttaa myös opetussuunnitelmien sisältöihin, sillä niihin ei voida enää sisällyttää ruotsinkielistä kirjallisuutta. (sivu 81)

Paluu fakta/yleistä


Anna vinkki meille hyvästä ja alaan liittyvästä tapauksesta!

Kirjoita meille osoitteeseen posti(at)kielipolitiikka.net tai palaute-sivun kautta